IGF


Iwona S. Stachlewska
 
dr hab. Iwona S. Stachlewska
Kierownik ZFA
profesor ucz.
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.46
+48 22 55 32 046
iwona.stachlewska@fuw.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/I-Stachlewska
 • Obserwacje aerozoli i chmur przy użyciu szerokiego zakresu technik lidarowych (Mie lidar, Raman lidar, DIAL, HSRL, Doppler lidar, lidar y polarysacyjne, fluorescencyjne).
 • Projektowanie, opracowywanie i optymalizacja algorytmów do gromadzenia, przetwarzania i analizy danych (w tym nietypowe podejścia, np. profilowanie dwustrumieniowe, wielo-kanałowe, skaningowe) oraz algorytmy synergiczne z wykorzystaniem lidarów, radarów, radiometrów, fotometrów, etc..
 • Związek właściwości optycznych i mikrofizycznych aerozolu z parą wodną dla różnego typu aerozoli (np. zanieczyszczenia antropogeniczne, smog, spalanie biomasy, mgła arktyczna).
 • Walidacja, interpretacja i porównanie wyników lidaru z wynikami modeli i innego oprzyrządowania (in-situ, satelity).
 • Doświadczenie w projektowaniu, automatyzacji i certyfikacji przyrządów lidarowych.
 • Badania w ramach działań Grupy Aerozolowej w Laboratorium Pomiarów Zdalnych (RS-Lab).
 • Aktywne wsparcie dla infrastruktur badawczych: ACTRIS, EARLINET, CLOUDNET, PollyNET, AERONET i PolandAOD.

 

Wykształcenie

 • 2019 postępowanie habilitacyjne
  Tytuł habilitacji: Wpływ zanieczyszczeń antropogenicznych i spalania biomasy na własności fizyczne aerozoli w dużej odległości od źródeł emisji w oparciu o techniki lidarowe
  Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 • 2014 Studia Podyplomowe: Menager projektów Badawczo-Rozwojowych                                                                             Projekt: Platforma skanująca do ceilometrów i lidarów elastycznych                                                                                       Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu                                                                                                                               Promotor: Dr. Łukasz Makowski
 • 2008 nostryfikacja tytułu doktorskiego, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
  Przew. Komisji
  : dr hab. Jacek Jezierski
 • 2006 obrona pracy doktorskiej
  Tytuł pracy: Investigation of tropospheric arctic aerosol and mixed-phase clouds using airborne lidar technique.
  Instytut Fizyki i Astronomii, Wydział Matematyki i Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet w Poczdamie, Niemcy
  Promotor: prof. dr hab. Klaus Dethloff
 • 1998 obrona pracy magisterskiej
  Tytuł pracy: Badanie emisji dwutlenku siarki i dwutlenku azotu z elektrowni Hagenwerder i Turów za pomocą lidaru absorpcji różnicowej.
  Zakład Optyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
  Promotor: prof. Krzysztof Ernst

Zatrudnienie

 • IV.2021 profesor uczelni
  IGF FUW - Zakład Fizyki Atmosfery, Instytut Geofizyki, UW.
 • III 2008 - III.2021 adiunkt naukowy
  IGF FUW - Zakład Fizyki Atmosfery, Instytut Geofizyki, UW.
 • IV 2006 - V 2007 pracownik naukowy
  LEOSPHERE Lidar Environmental Observations, Ecole Polytechnique, Palaiseau, Francja.
 • II 2003 - IV 2006 doktorant i pracownik naukowy
  AWI Instytut Alfreda Wegenera Badań Polarnych i Morskich, Poczdam, Niemcy.
 • X 2001 - I 2003 pracownik naukowy
  MIM LMU Instytut Meteorologii, Uniwersytet Ludwiga-Maximilliana, Monachium, Niemcy.
 • X 1999 - IX 2001 pracownik naukowy
  UCT Wydział Oceanografii, Uniwersytet w Kapsztadzie, Republika Południowej Afryki.

 

Pełnione funkcje

Od III 2021 - Kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery, IGF, WF, UW

Od X 2020 - Członek Rady Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem,  w kadencji 2020-2024 (z powołania Dziekana WF UW)

Od X 2019 - Członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Warszawskiego, w kadencjach 2019-2020 (z powołania Rektora UW), 2021-2024 (z powołania Rektora UW)

2016 - 2019 - Członek Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Od X 2012 - Pełnomocnik Dziekana ds. rekrutacji w kadencjach: 2012-2016, 2017-2020, 2021-2024 

Od IX 2012 - Członek Rady Naukowej Instytutu Geofizyki

Członkostwo w komitetach i organizacjach

 • Od II 2017 - Reprezentant Polski nominowany przez MNiSW do Interim ACTRIS Council  (IAC ACTRIS-PPP)
 • 2009 - 2012 Członek Advisory Board w  7 Programie Ramowym Unii Europejskiej, Grant Agreement N° 229907, projekt DELICE (Developing Emerging Research Potential Of Romanian LidarCentre)
 • 2008 - 2012 Członek Scientific Advisory Committee w 7 Programie Ramowym Unii Europejskiej, Grant Agreement N° 227159, projekt EUFAR (European Fleet for Airbirne Research - Integrating Activity)
 • 2004-2005 Członek Samorządu Doktorantów, Alfred Wegener Institute, Niemcy
 • 1997/98 Przedstawiciel studentów w: Radzie Wydziału, Komisji Programowej ds. Nauczania Wydziału Fizyki UW, Komisji Naukowej Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki UW
 • 1997/98 Członek Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1996/97 i 1997/98 Przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału Fizyki UW

Stypendia i naukowe pobyty zagraniczne

 • MPI-M, Max-Planck-Institute for Meteorology,
  Hamburg, Niemcy, 2016, 2017
 • INOE2000, National Institute for Research and Development in Optoelectronics,
  Magurele, Bukareszt, Rumunia, ACTRIS-1 TNA 2014, LiCal training 2016, CA-STSM 2022
 • IAASARS/NOA, National Observatory of Athens,
  Ateny, Grecja, 2016, 2020, 2022
 • TROPOS, Leibnitz Institute for Tropospheric Research,
  Leipzig, Germany, 2012, 2015
 • ARM DOE, Atmospheric Radiation Measurement Program, US Department of Energy
  Southern Great Planes Site, Oklahoma, USA 2006
 • NCAR, National Center for Atmospheric Research
  Boulder, Colorado, USA 2006
 • NASA Goddard Space Flight Center
  Greenbelt, Meryland, USA 2006
 • DLR, German Aerospace Center
  Oberpfaffenhofen, Niemcy 2004, 2005
 • NIPR, National Institute for Polar Research
  Tokyo, Japonia 2005
 • AWIPEV Base, French - German Arctic Research Base
  Ny Alesund, Spitsbergen 2004, 2015

Promotor prac doktorskich

 • mgr Maciej Karasewicz (doktorant, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, UW)
 • mgr Afwan Hafiz (doktorant, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, UW)
 • mgr Artur Tomczak (doktorant, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, UW)
 • mgr Emaka Ugboma (doktorant, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, UW)
 • mgr Fatima Mirza-Montoro (doktorantka, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, UW) (rezygnacja)
 • mgr Łucja Janicka (doktorantka Wydziału Fizyki, UW), obroniona 2023
 • mgr Dominika Szczepanik (doktorantka Wydziału Fizyki, UW), obroniony 2022
 • mgr Dongxiang Wang (doktorant Wydziału Fizyki, UW), obroniony 2020

Recenzent prac doktorskich

Dr Youyang Chang (2023):  Retrieval of height-resolved aerosol components using high performance multiwavelength Raman-depolarization-fluorescence lidar. 

Dr Przemysław Furmann (2023):  Identyfikacja stopnia narażenia społeczności na wybrane ksenobiotyki z wykorzystaniem analizy zanieczyszczenia powietrza oraz modeli transportu zanieczyszczeń i algorytmów uczenia maszynowego.

Dr Daria Bilińska-Prałat (2022): Czasowa i przestrzenna zmienność stężeń pyłku wybranych drzew i krzewów w Polsce. 

Dr Ioana Elisabeta Popovici (2018): Aerosol spatial and temporal variability as seen by Mobile Aerosol Monitoring System (MAMS).

Dr Anton Lopatin (2013): Enhanced remote sensing of atmospheric aerosol by joint inversion of active and passive remote sensing observations.

Promotor prac licencjackich i magisterskich

 • Hubert Andrzejewski (licencjat w realizacji): Wyznaczanie właściwości warstwy granicznej atmosfery za pomocą lidaru Dopplerowskiego.
 • Zuzanna Rykowska (magisterium w realizacji): Synergia pomiarów in situ i lidarowych pyłku.
 • Prakash Mishra  (magisterium w realizacji): Analyzing Aerosol optical properties using ESA Mobile Raman Lidar in Rural Environments.

Wypromowani magistranci:

 • mgr Maciej Karasewicz (2022): Nowa metoda wyznaczania zmienności wysokości atmosferycznej warstwy granicznej z pomiarów lidarowych.
 • mgr Afwan Hafiz (2022): Towards the development of fluorescence measurements with Mie-Raman mobile lidar.
 • co-supervision mgr Eleni Tetoni (2018): Aerosol typing and characterization for applications in satellite cal/val activities.
 • mgr Łucja Janicka (2015): Lidarowe sondowanie napływu aerozoli z pożarów kanadyjskich nad Polskę - analiza przypadku 8 - 11 lipca 2013
 • mgr Paulina Sokół (2012): Obserwacje struktury warstwy graniczenj atmosfery w czasie przejścia z warunków nocnych do dziennych.
 • mgr Anna J. Zielińska (2012): Wyznaczanie profili własności optycznych atmosfery nad Warszawą na podstawie kilkuletnich pomiarów ceilometrem.
 • mgr Artur Szkop (2012): Wyznaczanie metodą dwu-kątową współczynnika ekstynkcji i grubości optycznej z pomiarów ceilometru.
 • mgr Michał Piądłowski (2010): Długoterminowe obserwacje wysokości warstwy granicznej nad Warszawą przy użyciu ceilometru.

Recenzje prac licencjackich i magisterskich

Dominika Szczepanik: Wyznaczanie relacji pomiędzy własnościami optycznymi aerozolu mierzonymi metodami in-situ oraz technikami zdalnymi. (praca magisterska)

Dominika Czyżewska: Obserwacje i modelowanie wpływu aerozolu na spektralne własności albedo śniegu (praca licencjacka)

Dominika Szczepanik: Badanie sytuacji smogowych w ramach sieci Poland AOD. (praca licencjacka)

Stypendia

Inne

 • Członek Konferencyjnych Komisji Naukowych:
  OTEM 2010 4th Workshop on Optoelectronic Techniques for Environmental Monitoring, 19-21 October 2010, Romania, Cluj-Napoca
 • Przewodniczący Konferencyjnych Sesji Naukowych:
  No 2. Radiation and atmospheric components
  No 3. Remote sensing of the atmosphere and oceans
  ASOM 2012 39th annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods, 20-24 August 2012, Poland, Sopot

Popularyzacja nauki

III Warsztaty/Szkolenia w ramach projektu COMPLETE ITN - ETN NETWORK EU Horyzont 2020, 4-8 lutego 2019 r., Instytut Geofizyki Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 

Poprowadzenie serii wykładów pt. Obserwacje aerozoli i chmur lidarem wieloczęstotliwościowym". 

 • Tsekeri A., Gialitaki A., Di Paolantonio M., Dionisi D., Liberti G.L., Fernandes A., Szkop A., Pietruczuk A., Pérez-Ramírez D., Granados Muñoz M.J., Guerrero-Rascado J.L., Alados-Arboledas L., Bermejo-Pantaleón D., Bravo-Aranda J.A., Kampouri A., Marinou E., Amiridis V., Sicard M., Comerón A., Muñoz-Porcar C., Rodríguez-Gómez A., Romano S., Perrone M.R., Shang X., Komppula M., Mamouri R.-E., Nisantzi A., Hadjimitsis D., Navas-Guzmán F., Haefele A., Szczepanik D., Tomczak A., Stachlewska I., Bele, 2023, Combined sun-photometer/lidar inversion: lessons learned during the EARLINET/ACTRIS COVID-19 Campaign, Atmospheric Measurement Techniques, vol. 16(24), 6025-6050, 10.5194/amt-16-6025-2023
 • Adam M., Nicolae D., Belegante L., Stachlewska I.S., Szczepanik D., Mylonaki M., Papanikolaou C.A., Siomos N., Voudouri K.A., Apituley A., Alados-Arboledas L., Bravo-Aranda J.A, Pietruczuk A., Chaikovski A., Sicard M., Muñoz-Porcar C., Mattis I., Papagiannopoulos N., Mona L., Baars H.,Wandinger U., Bortoli D., Grigorov I., Peshev Z. and Antonescu B., 2020, Biomass Burning Measurements in Earlinet, EPJ Web of Conferences, vol. 237, 10.1051/epjconf/202023705005

Projekt badawczy

Projekt badawczo-rozwojowy

Projekt badawczo-organizacyjny

Eksperyment

Usługa badawcza

Usługa badawczo-rozwojowa

Doktorzy

Magistrowie

Doktorska

Magisterska