IGFPublikacja

Pierwsze pomiary saharyjskiego pyłu pustynnego w okresie zimowym nad Warszawą wraz z obserwacją rekordowo wysokich temperatur powietrza

Szczepanik D.M. i Stachlewska I.S.

"Na pograniczu chemii, biologii i fizyki - rozwój nauk. Tom 4", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

4, 2023, 277-298, ISBN 978-83-231-5028-2

Rozdział w książce pt. "Na pograniczu chemii, biologii i fizyki - rozwój nauk. Tom 4".


Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023, s.277-298, ISBN 978-83-231-5028-2,


 


Daleko zasięgowy transport pyłu pustynnego nad obszar strefy klimatu umiarkowanego wiąże się z napływem gorących mas powietrza, ze względu na położenie głównych źródeł tego aerozolu w strefie klimatu zwrotnikowego. W dniach 22-26.02.2021 doszło do takiego transportu nad obszar Polski. Obserwowano wówczas wyjątkowo wysokie temperatury powietrza, sięgające 18,5°C. W okresie tym wystąpił pierwszy zimowy napływ pyłu mineralnego znad Sahary, którego obecność potwierdzają pomiary lidarowe (średni współczynnik depolaryzacji cząsteczkowej δ=21±3%), a także wysokie wartości aerozolowej grubości optycznej τ (średnie wartości τ >0,36 dla długości fali mniejszych niż 500 nm). Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie warunków panujących podczas tego wyjątkowego przypadku napływu pyłu pustynnego nad Warszawę i przedstawienie nowoczesnych metod detekcji aerozolu atmosferycznego zawieszonego w wolnej troposferze.


Cofnij