IGFAktualnie realizowane projekty

Archiwum projektów

Nazwa / Źródło finansowania / Kierownik projektu Realizacja
Next Generation Earth Modelling Systems (NextGEMS)
EC, HORIZON 2020
2021 - 2025
Znaczenie transportu dalekiego zasięgu emisji spalania biomasy dla lokalnego smogu w środowiskach miejskich (BIOSURE)
NCN, DAINA
Kierownik projektu: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2021 - 2023
Wpływ pyłków alergennych na optyczne i mikrofizyczne właściwości aerozolu miejskiego
NCN, PRELUDIUM BIS
Kierownik projektu: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2021 - 2024
Właściwości optyczne nanostruktur chiralnych umieszczonych w ośrodkach planarnych
NCN, PRELUDIUM
Kierownik projektu: mgr Krzysztof Czajkowski
2021 - 2022
ATMO ACCESS - Solutions for Sustainable Access to Atmospheric Research Facilities
EC, HORIZON 2020
2021 - 2025
Stabilna atmosferyczna warstwa graniczna: poza teorią Monina i Obukhova
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr inż. Marta Wacławczyk
2021 - 2024
Badanie różnic właściwości optycznych i mikrofizycznych lokalnego pyłu rolniczego i pyłu pustynnego transportowanego z dalekich odległości
NCN, PRELUDIUM
Kierownik projektu: mgr Dominika Szczepanik
2021 - 2023
Wpływ składu atomowego i silnego sprzężenia na generację gorących nośników ładunku w strukturach złożonych z metalowych nanocząstek i adsorbatów
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Antosiewicz
2020 - 2024
Obrazowanie jednopikselowe w czasie rzeczywistym - zastosowanie technik uczenia maszynowegodoanalizy i rekonstrukcji obrazu.
NCN, SONATA
Kierownik projektu: dr inż. Anna Pastuszczak
2020 - 2023
ACTRIS - Polska: Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych 2020 - 2023
Generacja superkontinuum w zakresie średniej podczerwieni w światłowodzie fotonicznym z rdzeniem wypełnionym cieczą o wysokiej nieliniowości
NCN, PRELUDIUM
Kierownik projektu: dr Thuy Van Hoang
2020 - 2022
Bezzałogowy statek powietrzny o dużej długotrwałości lotu do gromadzenia danych o jakości powietrza o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej (LEADER)
NCBiR, .
2020 - 2023
Nanofotoniczne hybrydowe materiały oparte o silne sprzężenie światła z ekscytonami
NCN, SONATA BIS
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Antosiewicz
2020 - 2024
Dwójłomność nieliniowości w światłowodach fotonicznych utrzymujących polaryzację do ultraszybkich laserów domieszkowanych tulem
NCN, PRELUDIUM
Kierownik projektu: mgr inż. Dominik Dobrakowski
2020 - 2022
ACTRIS-IMP Actris, Clouds, and Trace Gases Research Infrastructure Implementation Proposal
EC, HORIZON 2020
2020 - 2023
Wpływ efektów stochastycznych na powstawanie deszczu
NCN, SONATA
Kierownik projektu: dr Piotr Dziekan
2019 - 2022
Powstawanie osuwisk w warunkach słabego pola grawitacyjnego na kometach i innych ciałach kosmicznych, w szczególności z pasa asteroidów, wpływ sublimacji lodu
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Konrad Kossacki
2019 - 2023
Elektrycznie modulowane zjawiska optyczne w metaliczno-dielektryczno-półprzewodnikowym metamateriale wielowarstwowym
NCN, SONATA
Kierownik projektu: dr Tomasz Stefaniuk
2019 - 2022
Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych – synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji
FNP, .
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Buczyński
2019 - 2023
Wysokorozdzielcze pomiary temperatury: badanie wymiany turbulencyjnej atmosfera ocean (VHIRES TUREX) podczas kampanii pomiarowej EUREC4A/ATOMIC
NCN, HARMONIA
Kierownik projektu: prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
2019 - 2022
Oddziaływanie aerozolu na własności mikrofizyczne, optyczne i radiacyjne mgły
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Markowicz
2018 - 2022
Nadrozdzielczość ukryta w polu dalekim i przekształcenia przestrzenno-widmowe
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Rafał Kotyński
2018 - 2022
Turbulencyjna dynamika i mikrofizyka w Stochastycznym Lagranżowskim Modelu Chmurowym
NCN, OPUS
Kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Pawłowska
2018 - 2022
Dielektryczne nanorezonatory z wewnętrzną strukturą i ich macierze w oddziaływaniu ze światłem
NCN, OPUS
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Antosiewicz
2018 - 2021
Technical assistance for Polish Radar and Lidar Mobile Observation System (POLIMOS)
ESA-ESTEC, .
Kierownik projektu: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2017 - 2022
Development of a European HSRL airborne facility (MULTIPLY)
ESA-ESTEC, .
Kierownik projektu: dr hab. Iwona S. Stachlewska
2014 - 2023