Warunki Meteo

Aktualne Sygnay z ceilometru CHM15k  w laboratorium Transferu radiacyjnego Instytutu Geofizyki UW, Warszawa. 

Ceilometr dziaa w trybie cigym a wykresy aktualizowane s co 1 godzin. W zwizku z wybuchem wulkanu wykresy generowane s co 15 minut. Wykresy archiwalne. Dane o zawartoci aerozolu nad Polsk mierzone s poza IGF-UW w Instytucie Oceanologii w Sopocie, Stacji pomiarowej PANu w Belsku i prywatnej stacji SolarAOT na Podkarpaciu. Wyniki dostpne s pod na stronie PolandAOD. Polska Akademia Nauk prowadzi rwnie pomiary pyu na Spitsbergenie w Horsundzie.


On-line signals measured by the CHM_15k ceilometer based in the Radiative Transfer LABoratory of the Institute of Geophysics of the University of Warsaw (RTLab IGF UW) in Warsaw, Poland.  These standard plots are updated each hour. Concerning the measurements connected with the Grimsvotn volcanic ash the CHM_15k ceilometer was switched onto a continuous operation mode. The quick-looks of the obtained data are available via archived plots.

Wykres przedstwia sygna z ceilometru CHM15K w zalenoci od czasu i wysokoci nad powierzchni ziemi. Signal zosta skorygowany na odleglo od przyrzdu (range corrected signal) oraz skorygowany na poprawk zwizan z kompresj geometryczn. Poprawka ta daje poprawny sygna od 200 metrw na przyrzdem. Dziki czemu umoliwia on detekcj aerozolu tu nad ziemi. Kolorem czerownym i brzowym widoczne s na mapie chmury.
Figs. 1 and 2. depict the range and overlap corrected CHM_15k ceilometer signals (in a.u.) available from 200 m a.g. and the logarithm of the mentioned signals, respectively.

To samo co powyej jednak po wziciu logaytmu sygnau. Umoliwi to lepsz analiz wasnoci optycznych chmur.
Figs. 1 and 2. depict the range and overlap corrected CHM_15k ceilometer signals (in a.u.) available from 200 m a.g. and the logarithm of the mentioned signals, respectively.

Surowe mapy dobowe ekstynkcji aerozolu dla dugoci fali 1064 nm na podstawie sygnau z ceilometru. Wielko ta zostaa obliczona przy wykorzystaniu algorytmu Portera. W przypadku pojawiajcych si chmur algorytm dziaa produkuje bdne rezultaty.
Fig. 3 depicts the extinction coefficient profiles at 1064 nm calculated from the CHM_15k ceilometer signals using an algorithm described by Potter et al., 2000. Note: the extinction calculation is erroneous and has no physical meaning in the cases when clouds appear in ceilometer signal.
References:
Porter, J. N., B. Lienert, and S. K. Sharma, 2000: Using the horizontal and slant lidar calibration methods to obtain aerosol scattering coefficients from a coastal lidar in Hawaii, J. Atmos. Oceanic Technol., 17, pp. 1445–1454.

Grubo optyczna w warstwie 0.2-3.0 km oraz wycakowany sygna lidarowy w tym samym zakresie wysokoci.

Wielkoci do monitoringu ceilometru.