Warunki Meteo

Aktualne warunki meteorologiczne na stacjach : 

stacja SolarAOT na wysokości 443 M.n.p.m. (Góra Niebylecka: 5 km od centrum Strzyżowa) 
stacja MK1-260 na wysokości 260 m.n.p.m. (Góra Żarnowska: 1 km od centrum Strzyżowa)

Wykresy są generowane automatycznie co 15 minut począwszy od godziny 00:00. Opis wielkości występujących na wykresach widoczny jest po najechaniu kursorem na dany wykres.

Link do Stacji IGF-UW, Warszawa

Wykres górny przebieg temperatury powietrza na wysokości 2 metrów w górnej i dolnej stacji. Dzieki czemu widoczna jest stratyfikacja najniższej warstwy granicznej. Dolny wykres przebieg wilgotności wzglednej na górnej stacji z dwóch różnych czujników

Górny wykres przebieg temperatury punktu rosy (temperatura jaką uzyskamy po izobarycznym ochłodzenia powietrza do punktu kondesacji pary wodnej). Dolny wykres przebieg wilgotności właściwej określającej zawartośc pary wodnej w jednym kilogramie powietrza oraz niedosytu wilgotności (różnica pomiędzy ciśnieniem pary nasyconej a aktualnym ciśnieniem pary wodnej).

Górny wykres przebieg ciśnienia lokalnego (niezredukowanego do poziomu morza). Dolny wykres przebieg tendencji barycznej (zmian ciśnienia) za ostatnie 3 godziny.

Górny wykres przebieg średniej (w okresie 1 min) i maksymalnej predkosci wiatru na wysokosci 10 metrów. Dolny wykres przebiegi kierunków wiatru z dwóch czujników. Jeden z nich obecnie nie działa a drugi ze względu na duże opory dziła poprawnie dopiero przy prędkości wiatru powyżej 5 m/s. 0 oznacza kierunek północny, 90 wschodni, 180 południowy, 270 zachodni.

Róża kierunku wiatru wykreślona od godziny 00:00 do chwili obecnej.

Górnych wykres przedstwia natężenie opadu w mm na godzinę. Dolny wykres przedstawia sumę opadu od godziny 00:00.

Wykres przedstwia godzinne sumy opadu z podziałem na typ hydrometeorów na podstawie disdrometru.

Górnych wykres przedstwia odbiciowość radarowa a dolny widzialność podczas wystepowania opadu na podstawie disdrometru. Maksymalna widzialność podczas opadu to 20 km.

Górnych wykres przedstwia zarejestrowaną liczbę hydrometerów, środkowy średnią średnicę oraz efektywną średnice, zaś dolny średnią prędkość opadania hydrometeorów.

Wykres przedstwia średnią prędkość opadania hydrometeorów jako funkcję ich średnicy. Czarna linia obrazuję teoretyczną relację dla kropel wody.

Górny wykres przedstawia przebieg grubości pokrywy śnieżnej z czujnika ultradźwiękowego. Dolny wykres przedstawia grubość pokrywy śnieżnej z czujnika optycznego.

Górny wykres przedstawia przebieg natężenia promieniowania słonecznego w zakresie widzialnym z przyrządu ShadowBand w jednostakch nieskalibrowanych. Dolny wykres przedstawia przebieg natężenia promieniowania słonecznego (kolor niebieski) w całym zakresie krótkofalowym w [W/m^2]. Kolorem czerownym i zielonym oznaczono strumienie promieniowania całkowitego oraz rozproszonego liczone przy użyciu modelu transferu radiacyjnego dla warunków bezchmurnych.

Górny wykres przedstawia przebiegi natężenia promieniowania długofalowego docierającego po powierzchni ziemi (kolor niebieski i zielony - różne czujniki) oraz emitowane od powierzchni ziemi w górę (kolor czerowny). Dolny wykres przedstawia przebieg strumieni netto czujników promieniowania długofalowego dla promieniowania odgórnego (niebieski) i oddolnego (czerowny)

Górny wykres przedstawia przebieg albeda powierzchni ziemi w zakresie krótkofalowym. Dolny wykres przedstawia bilans radiacyjny na powierzchni ziemi. Wartości dodatnie mowią, że powierzchnia ziemi sie nagrzewa zaś ujemne, że wychładza się.

Przebieg grubości optycznej aerozolu na podstawie przyrządu ShadoBand w kilku kanałach spektralanych. Wielkość ta mówi o stopniu zanieczyszczenia atmosfery. Jednostką jest bezwymiarowa wielkość, która dla długości fali 500 nm zmienia sie średnio od 0.1 do 0.5. Dane są dostępne tylko podczas bezchmurnej pogody.

Górny wykres przedstawia przebiegi reflektancji na górnej granicy atmosfery na podstawie satelity MSG dla piksela zlokalizowanego najbliżej stacji SolarAOT Różne kolory oznaczaja długości fali odpowiadające kolejnym kanałom spektralnym detektora SEVIRI. Dolny wykres przedstawia przebieg indeksu NDVI okreslajacego stopień pokrycia powierzchni ziemi wegetacją.

Górny wykres przedstawia przebiegi temperatury radiacyjnej na podstawie satelity MSG dla pilksela zlokalizowanego najbliżej stacji SolarAOT dla różnych długości fali. Przy braku chmur temperatura radiacyjna w kanałach 10-12 mikrometra odpowiada w przybliżeniu temperaturze powierzchni ziemi, zas w przypadku chmur teperaturze ich wierzchołków. Dolny wykres określa przebieg strumienia promieniowania długofalowego na górnej granicy atmosfery, które ucieka w przestrzeń kosmiczną.

Górny wykres przedstawia przebiegi temperatury powietrza w dolnej stacji na różnych wysokościach nad powierzchnia ziemi. Dolne wykresy przedstawiaja profile pionowe temperatury powietrza o godzinie 00:00 i aktualny.

Efektywna dawka promieniowania jonizującego mierzona licznikiem Geigera-Mullera. Żółta linia oznacza wartości uśredniowne w interwale 5 minut, niebieska linia średnia ruchomą z oknem uśredniania 120 minut, zaś czarna średni poziom tła w Polsce.

Gradient potencjału pola elektrycznego przy powierzchni ziemi mierzony przy użyciu Field Mill. Czerowna linia oznacza wartości uśredniowne w interwale 1 minut, zaś niebieska linia średnia ruchomą z oknem uśredniania 10 minut.

Wykres przedstawia zmiany temperatury powietrza i gruntu w zależności od wysokości względem powierzchni ziemi oraz czasu.