budowa

Historia pomiarów meteorologicznych w Strzyżowie

        Pierwsze pomiary atmosferyczne zostały przeprowadzone w 1985 roku. Były one wykonywane na stacji meteorologicznej (na wysokości 260 m.n.p.m) oddalonym 1 km od centrum Strzyżowa w kierunku wschodnim. Obserwacje meteorologiczne były kontynuowane nieprzerwanie do roku 1993 kiedy to wyjechałem na studia do Warszawy.  Na początku wspomnianego okresu pomiary ograniczone były jedynie do: temperatury powietrza, kierunku wiatru, zachmurzenia. Z czasem jednak udało się zgromadzić sprzęt meteorologiczny taki jak: termo-higrograf, barograf, pluwiograf, ręczny anemometr, barometr typu aneroid kilka termometrów minimalnych i higrometr włosowy.  W późniejszym czasie również luksomierz oraz wiatromierze czaszowe. Pomiary wykonywane były w klatce meteorologicznej użyczonej przez Zakład Kwarantanny Roślin w Strzyżowie dla którego wykonywałem część pomiarów meteorologicznych. Standardowe pomiary meteorologiczne wykonywane były o godzinie 7 oraz 19. Pomiary o godzinie 13 nie były wykonywane chociaż notowane były wartości zachmurzenie oraz występujące zjawiska atmosferyczne. Wartości temperatury i ciśnienia dla tego terminu odczytywane były z przyrządów rejestrujących. 

        Na początku lat 90-tych poza standardowymi pomiarami meteorologicznym wykonywane były również pomiary mikroklimatyczne. Miały one na celu badanie zmienności parametrów atmosferycznych na obszarze okolicznego wzniesienia. Były to nocne temperatury minimalne na wysokości 5 cm, wysokości opadu, prędkość i kierunek wiatru. Ponadto prowadzone były  obserwacje zmienności promieniowania słonecznego z wysokością. Wzrost promieniowania słonecznego z wysokością związany był z gromadzeniem się zanieczyszczeń w kotlinie miasta Strzyżowa.  Wyniki pomiarów mimo tego, że prowadzone bardzo prostym przyrządem okazały się bardzo ciekawe i dały początek moim późniejszym zainteresowaniom naukowo-badawczym. 

        Idea powstania stacji do obserwacji radiacji oraz własności optycznych aerozoli powstała latem 2001 roku po eksperymencie badawczym MINOS na Krecie. Chciałem wybudować na Podkarpaciu stacje podobna do tej z Finokali (Kreta) jednak było to mało realne ze względu na całkowity brak funduszy na tego typu inwestycje. Postanowiłem, że będę próbował to realizować na razie z własnych środków liczyć na wsparcie w późniejszych latach. Stacja miała na celu badanie promieniowania dochodzącego do powierzchni ziemi oraz własności optycznych aerozoli atmosferycznych. W tym celu wybrałem na stacje obszar położony na jednym z najwyższych okolicznych wzniesień. Ma ono około 200 metrów przewyższenia nad miastem. Jesienią 2001 roku kupiłem działkę pod stacje a kilka miesięcy później kontener. Zimą zostało wykonane podłączenie prądu. W 2003 roku dokonano ogrodziłem stacji oraz zainstalowano platformę pomiarowa, w celu wykonywania na niej pomiarów promieniowania. W 2004 roku dokonano podłączenia komputerów na stacji do internetu za pośrednictwem łączy radiowych. Pierwsze pomiary rozpoczęto wykonywać w połowie 2004 roku.