info.htm

Przedmiot: 535 Metody Przetwarzania Danych Meteorologicznych

Wykadowca: dr Krzysztof Markowicz

Semestr: zimowy

Liczba godzin wyk./tydz.: 2

Liczba godzin w./tydz.: 2

Kod:13.205535

Liczba punktw kredytowych: 5

Program:
 

Wiadomoci wstpne.

Przetwarzanie danych jako proces redukcji i selekcji dostpnych informacji. Pojcie redundancji. Problem reprezentacji procesw atmosferycznych w rnych skalach. Rodzaje danych meteorologicznych i klimatologicznych. Informacja o organizacji zbierania, transmisji i przetwarzania danych meteorologicznych i klimatologicznych. Formaty danych meteorologicznych (GRIB, HDF, NetCDF)

Przetwarzanie i analiza danych synoptycznych.

Weryfikacja i korekcja danych obserwacyjnych. rda i rodzaje bdw i przekama. Wykorzystanie redundancji dla detekcji i korekcji bdw. Interpolacja danych liczbowych. Reprezentacja pl cigych i interpolacja do wzw siatki regularnej. Gwne techniki interpolacyjne - interpolacja liniowa, wielomiany, splajny. Wspczynniki wagowe. Wykorzystanie danych klimatologicznych i prognostycznych. Adaptacja i asymilacja danych niesynchronicznych.
Trzy i czterowymiarowa asymilacja danych. Filtr Kalmana
Filtracja danych synoptycznych i jej zwizek z interpolacj. Analiza synoptyczna obiektywna i subiektywna. Rozkady na komponenty ortogonalne.

Wizualizacja wynikw przetwarzania i analizy. Nakadanie i animacja obrazw. Automatyczna analiza obrazw radarowych i satelitarnych.

Przetwarzanie i analiza danych klimatologicznych

Repetytorium podstaw probabilistyki, statystyki i teorii procesw stochastycznych. Pola losowe. Momenty statystyczne. Biay szum. Rozkady kanoniczne procesw i pl losowych. Funkcje korelacyjne i autokorelacyjne.

Analiza szeregw czasowych. Rozkady kanoniczne szeregw czasowych. Szeregi stacjonarne. Klasyczna analiza Fouriera. Widmo mocy. Problemy ukrytych okresowoci. Problemy praktyczne analizy fourierowskiej. FFT. Szum czerwony i szum niebieski. Inne szeregi ortogonalne. Elementy analizy falkowej.

Analiza pl stochastycznych. Naturalne funkcje ortogonalne i ich zastosowania w analizie klimatologicznej. Pola jednorodne i izotropowe. Zastosowanie w tzw. Interpolacji obiektywnej pl synoptycznych.

Proponowane podrczniki:

R. Daley, Atmospheric Data Analysis

Zajcia wymagane do zaliczenia przed wykadem:

Meteorologia dowiadczalna, Metody matematyczne geofizyki.

Zajcia sugerowane do zaliczenia/wysuchania przed wykadem:

Podstawy meteorologii dynamicznej.

Forma zaliczenia:

Zaliczenie wicze i egzamin ustny