info.htm

Przedmiot: Meteorologia dowiadczalna

Wykadowca: dr Krzysztof Markowicz

Semestr: letni

Liczba godzin wyk./tydz.: 3

Liczba godzin w./tydz.: 1

Kod: 1103-485

Liczba punktw kredytowych: 5

Program:

  • Pomiary w fizyce atmosfery. Oglna charakterystyka przyrzdw pomiarowych.
  • Pomiary wielkoci charakteryzujcych stan atmosfery: temperatura, cinienie atmosferyczne, wiatr.
  • Hydrometeorologia: wilgotno powietrza, parowanie, chmury, opady, hydrometria.
  • Optyka atmosfery: widzialno, aerozol atmosferyczny, promieniowanie niejonizujce w atmosferze.
  • Elektryczno atmosferyczna: pole elektryczne, jony, chmura burzowa.
  • Aerologia: pomiar wiatru grnego, radiosondy.
  • Metody teledetekcyjne: radar mikrofalowy, sodar, lidar.
  • Meteorologia satelitarna: obserwacje zachmurzenia, pomiar temperatury, wiatowy system obserwacji meteorologicznych (WWW).

Proponowane podrczniki:

E. Strauch, Metody i przyrzdy pomiarowe w meteorologii i hydrologii.

J.V. Iribarne, H.R. Cho, Fizyka atmosfery.

Miernictwo elektryczne wielkoci nieelektrycznych.

Atlas chmur (IMGW).

I. Rdyski, Miernictwo meteorologiczne, tom 1 - 1995, tom 2 - 1996, tom3 - 1998 (IMGW).

G. Guyot, Physics of the environment and climate.

R. J.Doviak, D. S. Zrnic, Doppler radar and weather observations.

S. Q. Kidder,T.H.Vonder Haar, Satellite Meteorology.

D. G. Andrews, An introduction to atmospheric physics.

J. Seinfeld, S. N. Pandis, Atmospheric chemistry and physics.

Zajcia wymagane do zaliczenia przed wykadem:

Fizyka I-V.

Zajcia sugerowane do zaliczenia/wysuchania przed wykadem:

Podstawy meteorologii dynamicznej.

Forma zaliczenia:

Egzamin ustny.

 

Zajcia wymagane do zaliczenia przed wykadem:

Elementy termodynamiki atmosfery i fizyki chmur, Podstawy meteorologii dynamicznej.

Zajcia sugerowane do zaliczenia/wysuchania przed wykadem:

Elektrodynamika orodkw materialnych.

Forma zaliczenia:

Zaliczenie wicze i egzamin pisemny oraz ustny.