info.htm

Struktura danych pomiarowych

 

Dane obserwacyjne gromadzone w ramach sieci Poland-AOD dostępne są na trzech poziomach (1.0, 1.5 oraz 2.0). W przypadku większości przyrządów dane zbierane są za pomocą skryptów napisanych w perlu, których zadaniem jest konfiguracja przyrządów pomiarowych, zbieranie danych i uśrednianie oraz zapisywanie na dyskach twardych w postaci plików tekstowych. 

 

Poziom 1.0 zawiera informacje nieprzetworzone pochodzące z systemów zbierania danych w jednostkach nieskalibrowanych. Dla większości przyrządów dane te dostępne są w plikach ASCII. W niektórych przypadkach są to dane w formacie binarnym w szczególności w NetCDF-ie.

 

Poziom 1.5 zawiera dane przetworzone z uwzględnieniem wstępnej kalibracji, a w przypadku fotometrów słonecznych po odrzuceniu pomiarów wykonanych w obecności chmur. Formatem danych jest mat file (MATLAB).

 

Poziom 2.0 zawiera dane z uwzględnieniem ostatecznej kalibracji. Formatem danych jest mat file (MATLAB).

 

Wielkości dostępne w bazie danych

 

- strumienie całkowite promieniowania krótkofalowego i długofalowego (w przypadku stacji w Warszawie również promieniowanie bezpośrednie i rozproszone)

- strumienie spektralne promieniowania całkowitego, rozproszonego i bezpośredniego dla długości fali: 415, 500, 610, 675, 870 oraz 940 nm

- grubość optyczna aerozolu dla długości fali 415, 500, 610, 675, 870 nm

- wykładnik Angstroma

- całkowita zawartość pary wodnej w pionowej kolumnie powietrza

- współczynnik rozpraszania i absorpcji światła na aerozolu

- albedo pojedynczego rozpraszania

- koncentracja węgla cząsteczkowego

- podstawowe wielkości meteorologiczne (temperatura i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, rodzaj oraz natężanie opadu, wysokość podstawy chmur, widzialność pozioma)

- profile współczynnika rozpraszania wstecznego oraz ekstynkcji aerozolu

- współczynnik odbicia na górnej granicy atmosfery z detektora SEVIRI

 

dostęp do bazy danych

Dostęp do wykresów generowanych automatycznie jest nieograniczony poprzez stronę www. Natomiast dostęp do zbiorów danych jest ograniczony do autoryzowanych użytkowników i odbywa się poprzez serwer wizard należący do Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

wykorzystywanie danych w polukacjach

Każdorazowe wykorzystanie danych gromadzonych w ramach sieci w publikacjach czy wystąpieniach konferencyjnych wiąże sie uzyskaniem zgody osoby odpowiedzialnej. Osobami tymi są członkowie Rady Naukowej Konsorcjum Poland-AOD. Każda instytucja wchodząca w skład Poland-AOD posiada co najmniej jednego reprezentanta w Radzie. Sugerujemy zaproponowanie współautorstwa osobom wskazanym przez Rade Naukową Konsorcjum lub zamieszczenie podziękowań zarówno dla osób dopowiedzianych w danej stacji za zbieranie danych jak i podziękowań dla Konsorcjum Poland-AOD.