info.htm

Grant Sonata-BIS Narodowego Centrum Nauki w latach 2013-2018.

 

W Instytucie Geofizyki, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jest realizowany projekt badawczy NCNu, którego celem jest powołanie nowej grupy badawczej zajmującej się Zintegrowanym badaniem procesów klimatycznych z udziałem aerozoli absorbujących. Badania w ramach tego projektu będą prowadzone w ramach infrastruktury sieci Poland-AOD. Dodatkowo, zakupiona będzie aparatura pomiarowa dla LTR Warszawa oraz SolarAOT Strzyżów umożliwiająca badanie aerozoli absorbujących. 

Temat badań obejmujący procesy klimatyczne z udziałem aerozoli absorbujących jest jednym z najsłabiej poznanych oddziaływań w systemie klimatycznym. Wg ostatniego raportu IPCC aerozole absorbujące mają istotne znaczenie w wielu procesach fizycznych zachodzących w atmosferze z udziałem chmur oraz na powierzchni ziemi. Z tego względu realizowany projekt jest nie tylko ważny z punktu widzenia klimatu Polski ale również zmian klimatycznych w skali globalnej. Zaproponowana metodologia badań jest nowa i względna połączenie badań eksperymentalnych z modelowaniem numerycznym przy użyciu modelu klimatu.

W ramach grantu realizowane będą następujące zadania:

- opracowanie metodologia wyznaczania profili pionowych własności optycznych aerozoli absorbujących w oparciu o synergię technik teledetekcyjnych oraz pomiarów in-situ prowadzonych z powierzchni ziemi oraz na pokładzie bezzałogowego samolotu badawczego

- badanie wpływ aerozoli aprobujących na zmianę albeda powierzchni śniegu i wymuszanie radiacyjne

- badanie własności absorbujących aerozoli pustynnych oraz wulkanicznych

- badanie własności absorbujących aerozoli emitowanych podczas pożarów biomasy.

- badanie struktury pionowej podczas sytuacji smogowych w rejonie aglomeracji miejskiej Warszawy oraz w terenie niezurbanizowanym

- badanie wpływu aerozoli absorbujących na temperaturę powietrza na obszarze Polski

 

Powołana została nowa grupa badawcza w składzie:

kierownik: dr hab. Krzysztof Markowicz

dr Iwona Stachlewska  (teledetekcja lidarowa)

dr Wojciech Kumala (wsparcie techniczne)

mgr Olga Zawadzka (teledetekcja satelitarna)

mgr Michał Chiliński (własności optyczne aerozoli)

 

Lista zakupionej oraz wytworzonej w ramach projektu aparatury naukowo-badawczej:

- Przyrząd fotoakustyczny PAX 532 (Photoacoustic Extinctiometer)

- Albedomierz CMA11

- Platforma do sondowania dolnej troposfery

- Rozbudowa lidaru Ramanowsko-Depolaryzacyjnego o 4 kanały bliskiego pola

- Dwa micro-aethalometry AE-51

- Zestaw do spektralnych obserwacji albeda śniegu

- Deszczomierz laserowo-wagowy disdrometr OTT Parsivel