IGFPhysics of weather and climate

Academic year: 2020/2021
Semester: winter

LECTURE DESCRIPTION

Wykład ma za zadanie zaznajomić słuchaczy z fizycznym opisem najważniejszych zjawisk zachodzących w atmosferze ziemskiej, które rządzą pogodą i klimatem.

Syllabus

  1. Pogoda i klimat: deterministyczny i deterministyczno-stochastyczny opis zjawisk atmosferycznych.
  2. Bilans energetyczny atmosfery. Transfer radiacyjny w atmosferze. Efekt cieplarniany. Równowaga konwekcyjno-radiacyjna. Rola aerozolu i chmur w bilansie energetycznym.
  3. Podstawy termodynamiki atmosfery: stała gazowa powietrza suchego, wilgotnośc temperatura wirtualna. Równowaga hydrostatyczna atmosfery i temperatura potencjalna. Kondensacja i parowanie. Chmury i opady.
  4. Podstawowe wiadomości o cyrkulacjach atmosferycznych. Wieloskalowość i oddziaływania międzyskalowe. Równania podstawowe (primitive equations). Przepływy w skali synoptycznej, przybliżenie geostroficzne. Turbulencja.
  5. Cyrkulacje atmosferyczne i oceaniczne jako mechanizmy redystrybucji energii. Globalna cyrkulacja atmosfery i jej najważniejsze zaburzenia (monsuny, ENSO). Cyrkulacja termohalinowa oceanów.
  6. Skale czasu procesów rządzących zmianami klimatu. Globalne zmiany klimatu: przyczyny naturalne i antropogeniczne.
  7. Niestabilność przepływów atmosferycznych. Pojęcie przewidywalności zjawisk atmosferycznych (predictability). Problem niedokładnej znajomości stanu początkowego ("efekt motyla") i problem niepełnej znajomości systemu. Prognozowanie pogody i klimatu.

Literatura

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Earth--Atmospheric--and-Planetary-Sciences/12-842Fall-2008/LectureNotes/index.htm 

wybrane zagadnienie z http://www.meted.ucar.edu/

Courses materials

FILTER
Lectures / Leader Lecture type

Szymon P. Malinowski

Jan. 25, 2021, 5 p.m.

Lecture documents:
Pytania egzaminacyjne - Information for students
FizykaPogody&Klimatu_pytania2020-21.pdf
Lecture

Szymon P. Malinowski

Jan. 25, 2021, 1:15 p.m.

Lecture documents:
Termodunamika, stabilnośc, chmury. - Presentation
F-PiK-2021-stabilnosc_kondensacja.pdf
Lecture

Szymon P. Malinowski

Jan. 18, 2021, 1:15 p.m.

Lecture documents:
Wieloskalowośc przepływow, cyrkulacje - Presentation
F-PiK-2020-wieloskalowosc-cyrkulacje.pdf
Cyrkulacje - skrypt - Script for the lecture
FPiK-W01-skrypt.pdf
Lecture

Szymon P. Malinowski

Jan. 11, 2021, 1 p.m.

Lecture documents:
Przepływy, siły, przybliżenie geostroficzne. - Presentation
F-PiK-2020-siły-ruch-geostroficzne.pdf
Przepływy, siły, przybliżenie geostroficzne - skrypt - Script for the lecture
FPiK-Sily_i_ruch-skrypt.pdf
Lecture

Szymon P. Malinowski

Dec. 14, 2020, 2:15 p.m.

Lecture documents:
Prognoza pogody - Presentation
F-PiK-2020-prognoza-pogody.pdf
Lecture

Krzysztof Markowicz

Lecture documents:
System klimatyczny
Wyklad5SystemKlimatyczny.ppt
Lecture

Krzysztof Markowicz

Lecture documents:
- Presentation
Wyklad4ProsteModeleKlimatu.ppt
Lecture

Krzysztof Markowicz

Lecture
Lecture documents:
Transfer promieniowania w atmosferze - Presentation
Wyklad3TransferPromieniowania.ppt
Lecture
Lecture documents:
Wprowadzenie do promieniowania w atmosferze - Presentation
Wyklad2.ppt
Wyklad2PromieniowaniawAtmosferze.ppt
Lecture