IGFPhysics of weather and climate

Academic year: 2021/2022
Semester: winter

LECTURE DESCRIPTION

Wykład ma za zadanie zaznajomić słuchaczy z fizycznym opisem najważniejszych zjawisk zachodzących w atmosferze ziemskiej, które rządzą pogodą i klimatem.

Syllabus

  1. Pogoda i klimat: deterministyczny i deterministyczno-stochastyczny opis zjawisk atmosferycznych.
  2. Bilans energetyczny atmosfery. Transfer radiacyjny w atmosferze. Efekt cieplarniany. Równowaga konwekcyjno-radiacyjna. Rola aerozolu i chmur w bilansie energetycznym.
  3. Podstawy termodynamiki atmosfery: stała gazowa powietrza suchego, wilgotnośc temperatura wirtualna. Równowaga hydrostatyczna atmosfery i temperatura potencjalna. Kondensacja i parowanie. Chmury i opady.
  4. Podstawowe wiadomości o cyrkulacjach atmosferycznych. Wieloskalowość i oddziaływania międzyskalowe. Równania podstawowe (primitive equations). Przepływy w skali synoptycznej, przybliżenie geostroficzne. Turbulencja.
  5. Cyrkulacje atmosferyczne i oceaniczne jako mechanizmy redystrybucji energii. Globalna cyrkulacja atmosfery i jej najważniejsze zaburzenia (monsuny, ENSO). Cyrkulacja termohalinowa oceanów.
  6. Skale czasu procesów rządzących zmianami klimatu. Globalne zmiany klimatu: przyczyny naturalne i antropogeniczne.
  7. Niestabilność przepływów atmosferycznych. Pojęcie przewidywalności zjawisk atmosferycznych (predictability). Problem niedokładnej znajomości stanu początkowego ("efekt motyla") i problem niepełnej znajomości systemu. Prognozowanie pogody i klimatu.

Literatura

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Earth--Atmospheric--and-Planetary-Sciences/12-842Fall-2008/LectureNotes/index.htm 

wybrane zagadnienie z http://www.meted.ucar.edu/

COURSES MATERIALS
Lectures / Leader Lecture type

Szymon P. Malinowski

Jan. 31, 2022, midnight

Lecture documents:
Tematy na egzamin - Information for students
TematyEgzmainacyjne2022.pdf
Lecture

Szymon P. Malinowski

Jan. 24, 2022, 1:15 p.m.

Lecture documents:
Chmury i opady - Presentation
F-PiK-2021-chmury.pdf
Lecture

Szymon P. Malinowski

Jan. 17, 2022, 1:15 p.m.

Lecture documents:
Stabilnośc i kondensacja - Presentation
F-PiK-2021-stabilnosc_kondensacja.pdf
Lecture

Szymon P. Malinowski

Jan. 10, 2022, 1:15 p.m.

Lecture documents:
Stabilnośc statyczna atmosfery - Script for the lecture
F-PiK-2021-stabilnosc-statyczna.pdf
Lecture

Szymon P. Malinowski

Szymon P. Malinowski

Dec. 20, 2021, 1:15 p.m.

Lecture documents:
Prognozy pogody i klimatu - Presentation
F-PiK-2021-prognoza-pogody.pdf
Lecture

Szymon P. Malinowski

Dec. 13, 2021, 1:15 p.m.

Lecture documents:
Wieloskalowośc ruchow w atmosferze, cyrkulacje atmosferyczne. - Presentation
F-PiK-2021-wieloskalowosc-cyrkulacje.pdf
Lecture

Szymon P. Malinowski

Dec. 6, 2021, 1:15 p.m.

Lecture documents:
Forces, motion, flows in the atmmosphere - Presentation
F-PiK-2021-siły-ruch-geostroficzne.pdf
Lecture

Krzysztof Markowicz

Lecture documents:
System klimatyczny
Wyklad5SystemKlimatyczny.ppt
Lecture

Krzysztof Markowicz

Lecture documents:
- Presentation
Wyklad4ProsteModeleKlimatu.ppt
Lecture

Krzysztof Markowicz

Lecture
Lecture documents:
Transfer promieniowania w atmosferze - Presentation
Wyklad3TransferPromieniowania.ppt
Lecture
Lecture documents:
Wprowadzenie do promieniowania w atmosferze - Presentation
Wyklad2.ppt
Wyklad2PromieniowaniawAtmosferze.ppt
Lecture