IGFProjekt badawczy

Turbulencyjna dynamika i mikrofizyka w Stochastycznym Lagranżowskim Modelu Chmurowym

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Hanna Pawłowska
Instytucja finansująca:
Narodowe Centrum Nauki, OPUS
Okres realizacji:
10 kwietnia 2018 - 9 kwietnia 2023
prof. dr hab. Hanna Pawłowska Kierownik projektu
dr Gustavo Abade Wykonawca
mgr inż. Daniel Albuquerque Wykonawca
dr Valerian Jewtoukoff Wykonawca
dr inż. Marta Wacławczyk Wykonawca

Własności mikrofizyczne chmur są jednym z najważniejszych czynników, które definiują w jaki sposób chmury, poprzez bilans radiacyjny i hydrologiczny, oddziałują z układem klimatycznym. Własności te charakteryzuje się przez lokalny (w czasie i przestrzeni) rozkład  rozmiarów kropel chmurowych, inaczej zwany widmem lub spektrum. Widmo kropel chmurowych tworzone jest w procesie aktywacji i kondensacyjnego wzrostu. Procesy te zależne są od wartości przesycenia w otoczeniu kropel; wielkość przesycenia zmienia się w czasie i przestrzeni w odpowiedzi na turbulencję wszechobecną w środowisku, w którym powstaje i rozwija się chmura. Fakt ten ma dalekosiężne skutki na ewolucję widma kropel. Pomimo intensywnych wysiłków środowiska naukowego problem ewolucji widma kropel chmurowych w turbulencyjnym środowisku chmurowym pozostaje nierozwiązany. Głównym celem niniejszego projektu badawczego jest zrobienie postępu w zrozumieniu fundamentalnej roli jaką turbulencja odgrywa w procesach, które kształtują widmo kropel w chmurach konwekcyjnych.

Symulacje numeryczne są jednym ze sposobów badania chmur. Turbulencja chmurowa i jej wpływ na procesy kształtujące widmo kropel (np. wciąganie powietrza z otoczenia i mieszanie turbulencyjne wewnątrz chmury, aktywacja i dezaktywacja kropel wewnątrz chmury) stanowi wielkie wyzwanie i wymaga stworzenia wszechstronnego modelu obliczeniowego. Obiecujący lagranżowski model chmurowy (LCM) został niedawno stworzony w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (IGFUW).  Przepływ w skali chmury opisywany eulerowsko metodą dużych wirów (Large Eddy Simulation, LES) jest połączony z lagranżowską mikrofizyką aerozoli i kropel chmurowych opisaną schematem superkropelek. W niniejszym projekcie badawczym model stworzony w IGF zostanie wzbogacony o opis turbulencji w szerokim zakresie skal czasowych i przestrzennych. W ten sposób powstanie Stochastyczny Lagranżowski Model Chmury (SLCM). Będzie on rozszerzeniem klasycznego modelu LCM poprzez wprowadzenie starannego fizycznego opisu stochastycznych procesów mikrofizycznych w ujęciu lagranżowskim oraz transportu turbulencyjnego w skalach, które nie są rozwiązywane w metodzie dużych wirów przepływu w skali chmury.

W pierwszym etapie projektu zostaną opracowane teoretycznie stochastyczne schematy mikrofizyczne leżące u podstaw SLCM i nastąpi ich implementacja w prostych modelach testowych: wyidealizowanym modelu cząstki i kinematycznym modelu chmury z ustalonym przepływem. Następnie schematy mikrofizyczne zostaną włączone do pełnego realistycznego modelu LES chmury. Pełny schemat SLCM zostanie użyty w symulacjach małych chmur cumulus. Najważniejszym mikrofizycznym produktem wyjściowym modeli jest widmo kropel chmurowych i jego rozkład przestrzenny w skali całej chmury. W celu oszacowania wpływu różnych podskalowych modeli i stochastycznych schematów mikrofizycznych na ewolucję widma opadu i własności makroskopowe badanych chmur użyjemy nowatorskiej metody nazwanej piggybacking.

W wyniku realizacji niniejszego projektu zostanie utworzony solidny i oparty na rzetelnych podstawach fizycznych model do badania wpływu turbulencji na własności mikrofizyczne chmur w szerokim zakresie skal przestrzennych. Do fizyki chmur zastosowane zostaną najbardziej zaawansowane lagranżowskie techniki stochastyczne opracowane w kontekście dyspersyjnych wielofazowych przepływów turbulencyjnych. Projekt nie tylko zasadniczo poprawi nasze zrozumienie multiskalowych procesów wpływających na kondensacyjny wzrost kropel w chmurach, ale również pomoże poprawić reprezentację mikrofizyki płytkich chmur konwekcyjnych w modelach pogody i klimatu. 


Cofnij