IGFProject

Wyznaczanie własności optycznych aerozoli na podstawie synergii pomiarów teledetekcyjnych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, .


Project type: Research project

Affiliation: Institute of Geophysics, Atmospheric Physics Department

Project realisation: March 17, 2010 - Dec. 31, 2013

Michał Chiliński Investigator
dr inż. Wojciech Kumala Investigator
dr Olga Zawadzka Principal investigator
dr hab. Krzysztof Markowicz Project leader
dr hab. Iwona S. Stachlewska Investigator

Celem projektu jest wykorzystanie współczesnych technik pomiarowych, metod analizy teoretycznej oraz symulacji komputerowych w celu rozwijania metod inwersyjnych do badania aerozoli atmosferycznych. Proponowany temat badań jest kontynuacją oraz rozszerzeniem studiów nad własnościami optycznymi aerozolu i jego oddziaływaniem na klimat Europy, realizowanych w ostatnich latach przez Instytut Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego (IGF UW). W ramach Projektu przeprowadzono badania nad połączeniem pomiarów teledetekcyjnych wykonywanych z powierzchni ziemi oraz z orbit satelitów geofizycznych. Głównym założeniem było wykorzystanie nowego detektora satelitarnego SEVIRI umieszczonego na orbicie geostacjonarnej w celu wyznaczania własności optycznych aerozoli atmosferycznych. Do tej pory tego typu pomiary prowadzony były głównie z niskich orbit polarnych co ograniczało rozdzielczość czasową pomiarów do około 24h. W przypadku detektorów SEVIRI umieszczonych na satelitach MSG2 i MSG3 okres ten wynosi jedynie 15 min.


Back