IGFRadiative processes in the atmosphere

dr hab. Krzysztof Markowicz

Academic year: 2017/2018
Semester: summer

LECTURE DESCRIPTION

Wykład poświęcony propagacji promieniowania elektromagnetycznego w atmosferze ze szczególnym uwzględnieniem procesów absorpcji oraz rozpraszania na molekułach powietrza, aerozolach oraz produktach kondensacji pary wodnej.

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami pomiarowymi wykorzystywanymi w teledetekcyjnych metodach badań atmosfery ziemskiej oraz oceanów. W ramach wykładu przewiduje się omówienie podstawowych technik odwrotnych stosowanych do wyznaczania własnościach fizycznych i optycznych chmur, aerozoli atmosferycznych oraz profili pionowych temperatury powietrza, ozonu oraz pary wodnej.

Courses materials

FILTER
Lectures / Leader Lecture type

Krzysztof Markowicz

Lecture documents:
- Script for the lecture
WykladRadiacja.pdf
Lecture