IGFPraca magisterska

Porównanie wyników pomiarów keratometrycznych za pomocą dwóch topografów rogówki: aberrometru L80 Wave+ i topografu Keratograph 5M u osób z prawidłową powierzchnią oka

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Katarzyna Łyjak

dr hab. Jacek Pniewski

Wydział Fizyki UW

2021

We wstępie pracy opisano budowę oraz parametry rogówki. Wyjaśniono, jaką rolę pełni ona w całkowitej mocy optycznej oka, a także jak istotny jest pokrywający ją film łzowy w zachowaniu prawidłowej powierzchni oka. Kolejno omówiono metody badania po-wierzchni rogówki i przedstawiono przegląd literatury, której autorzy przeprowadzili ba-dania o podobnej tematyce i podzielili się swoimi wynikami. Następnie opisano zastoso-wane metody badawcze, uwzględniając szczegółową charakterystykę urządzeń: aberro-metru L80 Wave+ i topografu Keratograph 5M. Na koniec wykonano analizę porównaw-czą wyników uzyskanych za pomocą dwóch wspomnianych topografów.


Cofnij