IGFPraca magisterska

Porównanie wyników pomiarów keratometrycznych za pomocą dwóch topografów rogówki: aberrometru Visionix L80 Wave+ i topografu Oculus Keratograph 5M u osób z zaburzeniami powierzchni oka

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Karolina Osuch

dr hab. Jacek Pniewski

Wydział Fizyki UW

2021

Badanie zaprezentowane w niniejszej pracy koncentruje się na porównaniu wyników keratometrycznych uzyskanych za pomocą dwóch urządzeń: Aberrometru Visionix L80 Wave+ oraz topografu rogówki Oculus Keratograph 5M u osób z zaburzeniami powierzchni oka. Analizowano wpływ wykonywanych czynności oraz stylu życia zwiększające ryzyko wystąpienia zespołu suchego oka, aby móc szczegółowo scharakteryzować grupę badawczą. Osoby zakwalifikowano do badania w oparciu o dwa kwestionariusze: OSDI oraz McMonnies. W pracy porównano średnie następujących parametrów: ekwiwalent sferyczny mocy rogówki, wartość cylindra przeliczona na dwa komponenty wektorowe cylindra skrzyżowanego oraz największą i najmniejszą moc w przekroju rogówki. Badanie zostało przeprowadzone wśród uczestników badania w przedziale wiekowym 18-78 lat, którzy po wcześniejszym zarejestrowaniu się na badanie przychodzili z wypełnionymi kwestionariuszami i byli w losowej kolejności poddani badaniom na wyżej wymienionych urządzeniach. Badanie przeprowadzono za pomocą testów statystycznych dostępnych w oprogramowaniu Statistica StatSoft oraz z wykorzystaniem analizy graficznej Blanda-Altmana, która służy w medycynie do porównywania zgodności pomiarów między urządzeniami. Badanie wykonane w ramach niniejszej pracy wykazało, iż mimo braku różnic istotnych statystycznie, występują u niektórych pacjentów z ZSO różnice istotne klinicznie, które mają kluczowe znaczenie dla specjalisty.


Cofnij