IGF


zdjęcie-OFERTA PRACY: Asystent badawczy

OFERTA PRACY: Asystent badawczy

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne i/lub nauki o Ziemi i środowisku

DATA PUBLIKACJI: 27.09.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.10.2022

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka atmosfery, nauki o Ziemi, geofizyka

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574).

Poszukujemy kandydata na pracownika naukowego do projektu NCN pt. „Znaczenie transportu dalekiego zasięgu emisji spalania biomasy dla lokalnego smogu w środowiskach miejskich BIOSURE” nr 2020/38/L/ST10/00480 realizowanego w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki UW. Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę do 7 miesięcy.

Badania prowadzone będą w zakresie dyscypliny naukowej nauki o ziemi i środowisku.

Warunki niezbędne do przystąpienia do konkursu:

 1. Stopień magistra (mgr) nauk ścisłych;
 2. Znajomość metod wyznaczania własności optycznych i mikrofizycznych aerozolu w rozdzielczości pionowej w atmosferze;
 3. Zrozumienie zasady działania i technologii lidarów PollyXT i EMORAL;
 4. Udowodnione doświadczenie w korzystaniu z obróbki danych lidarowych metodą Single Calculus Chain;
 5. Doświadczenie w analizie produktów danych teledetekcyjnych (lidar, fotometr), danych in situ (etalometr, nefelometr) oraz analizach chemicznych próbek aerozolu;
 6. Znajomość środowiska obliczeniowego MATLAB;
 7. Udokumentowane doświadczenie w pisaniu publikacji;
 8. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

Dodatkowe informacje:

 • stanowisko to dedykowane jest osobie rozpoczynającej karierę naukową, która uzyskała tytuł magistra nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w tym projekcie;
 • w okresie pobierania wynagrodzenia za to stanowisko pracownik nie będzie pobierał innego wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie ze środków NCN;
 • w okresie pobierania wynagrodzenia pracownik nie będzie pobierał innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę z dowolnym pracodawcą;
 • od pracownika oczekuje się prowadzenia jednego z pakietów roboczych projektu;
 • pracownik ma uczestniczyć w kampaniach terenowych (~4 tygodnie w okresie zimowym w Wilnie na Litwie);

Opis zadań:

 1. Kierowanie Zadaniem Badawczym w projekcie „WP5: Wyznaczanie pionowych własności optycz-nych charakteryzujących stacje w Wilnie i Warszawie”
 2. Wyznaczanie własności optycznych z pomiarów lidarowych (PollyXT i EMORAL) przy użyciu oprogramowanie Single Calculus Chain i ocena jakości danych pomiarowych
 3. Analiza własności optycznych i mikrofizycznych aerozoli mierzonych w Wilnie i Warszawie
 4. Badanie relacji pomiędzy własnościami mikrofizycznymi i optycznymi aerozolu atmosferycznego po-zyskiwanego z danych lidarowych, fotometrycznych i in situ;
 5. Udział w polowych kampaniach pomiarowych (4 tygodnie zimą w Wilnie, Litwa);
 6. Przygotowywanie i publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych.

Kandydat powinien złożyć w sekretariacie Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW (ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, pok. B4.41), lub przesłać na adres sekretariat.IGF@fuw.edu.pl w formie elektronicznej z tytułem „konkurs na stanowisko asystent w projekcie nr 2020/38/L/ST10/00480”) następujące dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie.
 2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia - dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF.
 3. Życiorys zawierający dane kontaktowe.
 4. Odpis dyplomu magistra.
 5. Spis publikacji z podaniem liczby cytowań według bazy Web of Science i wskazaniem osiągnięcia (lub osiągnięć), które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.
 6. Dane kontaktowe 2 osób spoza UW, które komisja konkursowa poprosi o opinię o kandydacie.
 7. Uniwersytecki kwestionariusz osobowy, który jest dostępny na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ (dla kandydata do pracy, pkt. 1)
 8. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczy-ciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

Wyłoniony w ramach konkursu kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Pytania dotyczące stanowiska należy kierować do Biura Administracyjnego Instytutu Geofizyki.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 11.11.2022, przez komisją konkursową Rady Wydziału na podstawie krytycznej oceny przedłożonych dokumentów i referencji/opinii. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie e-mailem. Kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.


Opublikowano dnia - 29 września 2022 08:00
Ostatnia zmiana - 26 października 2022 12:23
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij