IGFMaster of Science Dissartation

Compressive hyperspectral imaging supported by the use of a priori knowledge, application to plasmonic sensors

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Rafał Stojek

dr hab. Rafał Kotyński, prof. ucz., dr Piotr Wróbel

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2020

Poniższa praca dzieli się na dwie części. W ramach pierwszej z nich opisana jest próba zbudowania i udoskonalania spektrofotometru ciekłokrystalicznego, którego działanie oparte jest o rekonstrukcję sygnału z pomiaru niepełnego. Sprawdzone zostały różne konfiguracje układu dotychczas opisane w literaturze jak również nowe usprawniające jego działanie. Zbadane zostały różne algorytmy rekonstrukcji sygnału takie jak metoda macierzy pseudo-odwrotnej lub minimalizacja normy TV. W ramach drugiej części pracy opisane zostało stworzenie czujnika opartego na zjawisku rezonansu plazmonowego. Wykorzystanie potencjału spektrofotometru obrazującego umożliwi usprawnienie działania czujnika.


Back