IGFMaster of Science Dissartation

Study on optical properties of nanoholes: simulation, fabrication of holes, measurements

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Piotr Wróbel

prof. dr hab. Tomasz Szoplik, dr Jacek Pniewski

Wydział Fizyki

2007

Praca dotyczy wzmocnionej transmisji światła przez macierz piramidalnych otworów podfalowych w cienkich warstwach srebra i węglika krzemu. Wzmocniona transmisja możliwa jest dzięki wzbudzeniu za pomocą światła powierzchniowych fal plazmonowo-polarytonowych w Ag oraz fononowo-polarytonowych w SiC. Numerycznie zbadano własności transmisyjne macierzy piramid z otworami podfalowymi, wykonanych ze srebra z uwzględnieniem stałej sieci oraz ośrodka wypełniającego otwory. Doświadczalnie zbadano transmisję światła przez otwory podfalowe w macierzy piramid, wykonanych w membranie z Si pokrytej cienką warstwą SiC. W doświadczeniach wykonanych w ramach pracy zaobserwowano efekt samoorganizacji mikropierścieni z nanokulkami z SiO2.


Back