IGFGeophysical Laboratory I/II

dr hab. Iwona S. Stachlewska

Academic year: 2019/2020
Semester: winter/summer

LECTURE DESCRIPTION

Pracownia Geofizyczna I (sem.letni) / II (sem.zimowy)
Rok akademicki: 2019/2020
Kierunek: Geofizyka (Fizyka, II stopień)
Jednostka organizacyjna: Instytut Geofizyki

Celem Pracowni jest zapoznanie studentów z doświadczalnymi i teoretycznymi metodami oraz zaawansowaną analizą danych geofizycznych. Zakres tematyczny proponowanych ćwiczeń obejmuje zagadnienia z fizyki atmosfery, fizyki litosfery oraz planetologii. Pracownia polega na wykonaniu wybranych trzech (PG II sem.zimowy) lub czterech (PG I sem.letni) ćwiczeń. Opisy proponowanych ćwiczeń znajdują się poniżej. Literatura jest określana przez prowadzących asystentów, stosownie do tematu i zakresu ćwiczenia.

Zaliczenie Pracowni na ocenę odbywa się w oparciu o opisy własne ćwiczeń wykonanych przez studenta (trzech - PG II sem.zimowy oraz czterech - PG I sem.letni). Każdy opis jest oceniany przez asystenta prowadzącego ćwiczenie. Ocena końcowa jest średnią z uzyskanych ocen z poszczególnych raportów.

Student po wybraniu ćwiczeń, kontaktuje się z osobami prowadzącymi w celu potwierdzenia, że ćwiczenie może być wykonywane w danym semestrze. Informacja o wybranych i potwierdzonych ćwiczeniach musi trafić do koordynatora przedmiotu w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia semestru.

Każde ćwiczenie student realizuje z prowadzącym. Po wykonaniu ćwiczenia student przygotowuje raport i oddaje go do sprawdzenia przez prowadzącego. Koordynator otrzymuje od prowadzącego oceniony raport końcowy.

Brak dostarczenia ocenionego raportu do koordynatora przedmiotu w terminie do końca sesji egzaminacyjnej danego semestru oznacza otrzymanie z danego ćwiczenia oceny niedostatecznej. Istnieje możliwość poprawy każdego raportu do końca sesji poprawkowej danego semestru. Ocena końcowa jest średnią z 3 (PGII) lub 4 (PG I) ocen.

 

Nakład pracy studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń 30h (PG II), 40h (PG I)

- wykonanie ćwiczeń 30h (PG II), 30h (PG I)

- opracowanie wyników i sporządzenie raportów 30h (PG II), 40h (PG I)

Prowadzący grup: Gustavo Abade, Leszek Czechowski, Marek Grad, Łucja Janicka, Konrad Kossacki, Szymon Malinowski, Krzysztof Markowicz, Jakub Nowak, Hanna Pawłowska, Iwona Stachlewska, Dominika Szczepanik, Dongxiang Wang, Olga Zawadzka-Mańko.  

Courses materials

FILTER
Lectures / Leader Lecture type
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lecture documents:
Instrukcja do ćwiczenia z eksperymentu ACE2
Instrukcja_mikrofizyka_ACE2.pdf
- Script for the classes
ReadMe_ACE2.txt
Dane z lotu fr9721 eksperymentu ACE2 - Script for the classes
113747.2H0001
Dane z lotu fr9730 eksperymentu ACE2 - Script for the classes
121129.4H0001
Publikacja ACE2 - Script for the classes
Brenguier_etal_JGR_2003.pdf
Publikacja ACE2 - Script for the classes
Brenguier_etal_Tellus_2000_CloudyColumn.pdf
Publikacja ACE2 - Script for the classes
Pawlowska_etal_Tellus_2000.pdf
Publikacja ACE2 - Script for the classes
Raes_etal_Tellus2000_ACE2_overview.pdf
Instrukcja do ćwiczenia z eksperymentu RICO - Script for the classes
Instrukcja_mikrofizyka_RICO.pdf
- Script for the classes
ReadMe_RICO.txt
Dane z lotu RF06 eksperymentu RICO - Script for the classes
RF06_hc0407_162400.0R0001
Dane z lotu RF07 eksperymentu RICO - Script for the classes
RF07_hc0408_150000.0R0001
Publikacja RICO - Script for the classes
Arabas_et_al_2009_GRL.pdf
Publikacja RICO - Script for the classes
Rauber_etal_2007_RICO.pdf
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab
Lab