IGFPraca magisterska

Pomiary keratometryczne i topograficzne w praktyce optometrycznej a zaburzenia filmu łzowego

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Beata Gwóźdź

Anna Ambroziak

Wydział Fizyki UW

2021

Praca badawcza własna oparta o analizę zmienności pomiarów tomograficznych i topograficznych ze szczególnym uwzględnieniem wybranych parametrów keratometrycznych u osób z zaburzeniami powierzchni oka. W pierwszym rozdziale pracy omówione zostały podstawy naukowe oraz zagadnienia dotyczące budowy filmu łzowego. Omówiono najczęściej występujące zaburzenie powierzchni oka, jakim jest zespół suchego oka. Zwrócono uwagę na budowę rogówki, która jest największym komponentem refrakcyjnym układu optycznego człowieka. W kolejnej części pracy zaprezentowano metodologiczne podstawy organizowanych badań. Przedstawiono sposób kwalifikacji pacjentów, prowadzenie badań oraz specyfikację wykorzystanych urządzeń diagnostycznych. W ostatnim rozdziale dokonano analizy wpływu zaburzeń filmu łzowego na uzyskane wyniki.
Średnia wartość keratometrii dla przedniej powierzchni rogówki charakteryzuje się wysoką powtarzalnością uzyskiwanych wyników. Przednia moc chwilowa przedstawia lokalne zmiany zachodzące na przedniej powierzchni rogówki, wyniki uzyskane w kolejnych pomiarach cechują się większą dynamiką zmian w grupie badawczej niż kontrolnej. Średnia wartość aberracji sferycznej i aberracji wyższego rzędu w obu porównywanych grupach nie wykazuje istotnych statystycznie różnic. Wyniki uzyskiwane w kolejnych pomiarach aberracji sferycznej w grupie badawczej charakteryzują się większą zmiennością, zaś zmienność wyników aberracji wyższego rzędu jest niejednoznaczna. Zweryfikowano czy wielkość rozpatrywanego obszaru wpływa na zmienność pomiarów i wartość aberracji. Wartość aberracji sferycznej nie wykazuje różnic względem wielości rozpatrywanego obszaru, natomiast zmienność pomiarów jest większa dla obszaru o mniejszej średnicy. Dla obszaru o większej średnicy uzyskano większą wartość aberracji wyższego rzędu, natomiast dynamika zmian wyników w kolejnych pomiarach nie jest istotna statystycznie.


Cofnij