IGFPraca magisterska

Modelowanie światłowodów mikrostrukturalnych z przerwą fotoniczną

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marzenna Lusawa

Ryszard Buczyński

Wydział Fizyki UW

2008

Celem pracy jest modelowanie światłowodów mikrostrukturalnych z przerwą fotoniczną. Symulacje przeprowadzono przy użyciu dwóch programów. Pierwszy z nich jest napisany przez autorkę pracy i opiera się na metodzie skalarnej, która wykorzystuje skalarne przybliżenie równania falowego Helmholtza oraz metodę różnic skończonych. Natomiast drugi korzysta z wekotrowej metody baz biortonormalnych. W pracy tej opisano mikrostrukturalne światłowody, ich własności, historię powstania, sposób produkcji oraz zastosowanie. Zamieszczono także wyniki pomiarów mikrostrukturalnych włókien z fotoniczną przerwą wzbronioną oraz opisano nową metodę znajdowania przerwy w światłowodach ze szklanym rdzeniem.


Cofnij