IGFPraca licencjacka

Broszura dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wyjaśniająca zasadnicze pojęcia związane ze wzrokiem i wadami wzroku

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Paulina Kopeć

Jacek Pniewski

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2020

ko jest jednym z podstawowych narządów zmysłu, o którym uczymy się od pierwszych lat edukacji. Zbudowane jest z wielu elementów, które pełnią różne funkcje w trakcie odbierania bodźców świetlnych ze środowiska zewnętrznego za pomocą fotoreceptorów. Na prawidłowe funkcjonowanie układu wzrokowego składa się między innymi właściwa budowa gałki ocznej, aparatu ruchowego oraz wydzielniczego. W niniejszej pracy została przedstawiona budowa gałki ocznej oraz opisane zostały najważniejsze jej elementy. Przestawiono również kluczową w procesie widzenia funkcję optyczną oka oraz akomodację. Za pomocą opisów oraz schematycznych rysunków zostało wyjaśnione ich działanie. Prawidłowy proces widzenia może być również zaburzony. W wyniku nieprawidłowego rozwijania się organizmu powstają wady wzroku, które zostały wyjaśnione oraz zilustrowane. Korygowane one są poprzez okulary korekcyjne, soczewki kontaktowe, bądź laserową korekcję wzroku. W procesie widzenia bardzo ważne jest również widzenia obuoczne, które może być zaburzone. Zapewnia ono połączenie obrazów z obu oczu. W oparciu o literaturę zostały opisane choroby układy wzrokowego. Omówione i rozwiązane zostało kilka podstawowych zadań związanych z soczewkami, ich ogniskowymi oraz wadami wzroku.


Cofnij