IGFPraca licencjacka

Wpływ ćwiczeń ortoptycznych na rozwój widzenia obuocznego u dzieci z tropią i niedowidzeniem w wieku przedszkolnym

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Alicja Brodecka

dr Jacek Pniewski, mgr Dorota Bień

Wydział Fizyki

2015

Niniejsza praca licencjacka opisuje wybrane ćwiczenia ortoptyczne oraz bada, w jaki sposób wpływają one na niektóre zaburzenia widzenia obuocznego. Gruntownie scharakteryzowany jest rozwój widzenia obuocznego oraz rządzące nim prawa. Szczególny nacisk położony jest na anomalie widzenia obuocznego – niedowidzenie i tropie. Obiektem badania są dzieci w wieku przedszkolnym, a więc w wieku od trzech do sześciu lat. W związku z tym praca ta zawiera również stadiów rozwoju fizycznego, psychicznego, poznawczego i motorycznego dzieci w tym wieku.


Cofnij