IGFPraca magisterska

Fala elektromagnetyczna na granicy ośrodków

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Tho Do Duc

dr Rafał Kasztelanic

Wydział Fizyki

2006

Przedstawiłem zjawiska zachodzące na prostej i płaskiej granicy dwóch lub więcej ośrodków z różnymi współczynnikami załamania kiedy pada fala elektromagnetyczna na nią. Jeden warunek jest koniecznie potrzebny aby mogły zachodzić te zjawiska jest taki, że kąt padania fali elektromagnetycznej jest większy niż kąt graniczny, tj. kąt padania, pod którym zachodzi zjawisko całkowitego odbicia wewnętrznego. Jednym parametrem charakteryzującym własność optyczną ośrodka jest współczynnik załamania. W pracy mówiłem o modelach Drudego i Lorentza. Oba modele prezentują w przybliżony sposób współczynniki złamania materiałów. Poza zwyczajnymi materiałami jakimi dielektrykiem, metalem wziąłem do rozważania jedną grupę materiałów, tzw. metamateriałem, które nie występują w naturze i mają ujemne względną przenikalność elektryczną i magnetyczną. Zostało omówione zwierciadła Bragga z różnymi modyfikacjami względem ich własności odbicia światła prosto padającego oraz metoda linii do rozważania problemu.


Cofnij