IGFPraca licencjacka

Sejsmiczność Górnego Śląska i Lubińskiego Zagłębia Miedziowego

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Joanna Gniazdowska

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki

2009

Zjawiska sejsmiczne zarejestrowane w 2004 r. na obszarach Górnego Śląska i Lubińskiego Zagłębia Miedziowego analizowano na podstawie danych zebranych przez zachodnioeuropejskie obserwatoria i lokalne stacje pomiarowe, zazwyczaj umieszczone na terenach kopalń. Przeprowadzona w pracy analiza i dyskusja danych, zebranych i opracowanych przez sieć międzynarodową NEIC i sieć IGF PAN, doprowadziła do konkluzji, iż istnieje zależność pomiędzy błędem wyznaczonej lokalizacji epicentrum wstrząsu a jego magnitudą, M. Dla słabych wstrząsów (M = 2÷3) błąd w wyznaczeniu lokalizacji zjawiska sejsmicznego jest duży - sięga nawet 160 km. W przypadku silniejszych wstrząsów błąd jest mniejszy. Już przy M=3 nie przekracza on 20 km i w miarę wzrostu wartości M utrzymuje się trend spadkowy błędu. Znajomość tego faktu pozwoli weryfikować wnioski dotyczące określania położenia geograficznego rejestrowanych wstrząsów.


Cofnij