IGFPraca magisterska

Wytwarzanie i badanie nanostruktur metalicznych do pułapkowania światła

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Arkadiusz Ciesielski

prof. dr hab. Tomasz Szoplik

Wydział Fizyki UW

2014

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie ogniwami fotowoltaicznymi, jednak ich wydajność wciąż pozostaje na niskim poziomie. Aby ją zwiększyć, prowadzono badania m. in. nad lepszym sprzęganiem fotonu do ekscytonu poprzez wykorzystanie efektów plazmonicznych. W niniejszej pracy opisane są trzy metody wytwarzania nanostrukturyzowanych katod metalicznych, mających zdolność pułapkowania światła w polu bliskim katody. Struktury te uzyskano za pomocą nanolitografii cienia, wykorzystując samoorganizację warstw aluminium oraz napylając aluminium na sinusoidalne siatki dyfrakcyjne. Aby scharakteryzować powierzchnię tych struktur, zbadano je mikroskopem sił atomowych, a następnie poddano badaniom reflektometrycznym, które pozwoliły na zbadanie, czy w tych strukturach obserwuje się efekty odpowiedzialne za pułapkowanie światła, czyli rozpraszanie i sprzęganie światła do plazmonów elektrostatycznych.


Cofnij