IGFPraca licencjacka

Absorbcja światła w nanocząstkach sprzężonych z rezonatorami metalicznymi

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Krzysztof Serwan

prof. dr hab. Tomasz Szoplik, współpromotor: dr Tomasz Antosiewicz

Wydział Fizyki UW

2016

Praca dotyczy badań oddziaływania światła z nanocząstkami umieszczonymi na rezonatorze
plazmonicznym. Poprzez umieszczenie nanocząstek palladu na rezonatorze ze srebra uzyskano
wzmocnienie absorpcji światła z zakresu widzialnego w palladzie. To wzmocnienie umożliwia
wykorzystanie katalitycznych własności palladu przy pobudzaniu układu światłem słonecznym
dzięki zjawisku zlokalizowanego plazmonu powierzchniowego. Badania przeprowadzono poprzez
wykonanie symulacji komputerowych oddziaływania światła z obiektem metodą skończonych
różnic w dziedzinie czasu. Zbadano zależność wzmocnienia absorpcji światła oraz wzmocnienia
natężenia światła w palladzie od kształtu i rozmiaru rezonatora, jak również od ilości oraz
sposobu rozmieszczenia na nim nanocząstek palladu.


Cofnij