IGFPraca magisterska

Obrazowanie bezdyfrakcyjne w warstwowych nanostrukturach metaliczno-dielektrycznych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marcin Stolarek

dr hab. Rafał Kotyński

Wydział Fizyki UW

2010

Praca poświęcona jest propagacji światła w metaliczno-dielektrycznych nanostrukturach warstwowych pozwalających na ograniczenie bądź całkowite wyeliminowanie dyfrakcji. Równania Maxwella dla struktur tych rozwiązywano metodą FDTD przy wykorzystaniu dużych mocy obliczeniowych oferowanych w ramach projektu „Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PL-Grid”. Szczególną uwagę poświęcono znaczeniu chropowatości cienkich warstw. Statystyczny opis chropowatości otrzymany był na podstawie pomiarów mikroskopem AFM. Przeanalizowano także działanie pryzmatu oraz oncentratora wiązki wewnętrznie zbudowanych z metamateriału o konstrukcji warstwowej.


Cofnij