IGFRozprawa Doktorska

Morfologia dynamiczna pola magnetycznego Ziemi w świetle jego ewolucji w okresie 1900-1995 i ogółu wyników paleomagnetycznych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Lech Krysiński

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki UW

1997


Cofnij