IGFO Instytucie

Geofizyka – dyscyplina w dziedzinie nauk o Ziemi, w której bada się Ziemię, jako planetę metodami naukowymi używanymi w fizyce.

Przedmiotem badań w geofizyce są procesy fizyczne zachodzące obecnie oraz w przeszłości w geosferach: litosferze, atmosferze i hydrosferze. Celem badań geofizycznych jest wyjaśnienie zjawisk obserwowanych w Ziemi na gruncie pojęć i terminów fizyki wykorzystując prawa i teorie fizyki. Geofizyka jest nauką teoretyczną, której ważnym elementem są także obserwacje i eksperymenty terenowe.

W skład Instytutu Geofizyki wchodzą Zakłady: Fizyki Atmosfery, Fizyki Litosfery i Optyki Informacyjnej. Naszą siedzibą jest budynek Wydziału Fizyki UW w Kampusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego.

Zakład Fizyki Atmosfery zajmuje się fizyką chmur i opadów, badaniami właściwości radiacyjnych atmosfery, modelowaniem numerycznym przepływów (w tym modelowaniem chmur), oraz hydrodynamiką teoretyczną.

Zakład Fizyki Litosfery zajmuje się badaniami wnętrza Ziemi i innych ciał Układu Słonecznego wykorzystując metody sejsmiczne, obserwacje pola grawitacyjnego, pola magnetycznego i strumienia cieplnego Ziemi, modelowanie numeryczne procesów konwekcyjnych we wnętrzu Ziemi, modelowanie numeryczne procesów zachodzących we wnętrzach i na powierzchniach komet, satelitów i planet.

W Zakładzie Optyki Informacyjnej prowadzone są badania w dziedzinie nano- i mikrooptyki, dotyczące m.in.: nanostruktur metaliczno-dielektrycznych, kryształów i światłowodów fotonicznych oraz metamateriałów. Rozwijane są metody modelowania nanostruktur, opracowywane nowe urządzenia nanooptyczne, np. sondy skaningowych optycznych mikroskopów bliskiego pola (SNOM).

 

O Instytucie Geofizyki napisano:

Początki Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (z dziejów nauk o Ziemi w Uniwersytecie Warszawskim), autor Mieczysław F. Kozłowski.

Instytut Geofizyki, praca zbiorowa "75 lat Fizyki na Hożej" napisana pod redakcją Marty Kicińskiej-Habior i Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawski, 1996.

Instytut Geofizyki, praca zbiorowa "90 lat Fizyki na Hożej".