Ćwiczenia do wykładu ,,Fizyka Warstwy Granicznej Atmosfery''

(semestr zimowy 2010/2011)

  tematyka LB MG AJ AS KW AZ slajdy
ob zd ob zd ob zd ob zd ob zd ob zd
Ćwiczenia 01 (2010-10-08 09:15) reguły uśredniania, rozkład przebiegu parametru meteorologicznego na wartość średnią i zaburzenie, strumień a kowariancja, analiza przykładowych danych z pomiarów prędkości powietrza anemometrem ultradźwiękowym (wieża w Cabauw, kampania EUCAARI-IMPACT, maj 2008) - 1 - 0 + 1 - 0 + 1 + 0 slajdy [PDF, 1,8 MiB]
Ćwiczenia 02 (2010-10-15 09:15) uśrednianie równania ciągłości dla przepływu nieściśliwego i równania pędu w przybliżeniu Boussinesq'a + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 slajdy [PDF, 0,6 MiB]
Ćwiczenia 03 (2010-10-22 09:15) bilans energii kinetycznej turbulencji, uśrednianie równania zachowania dla wilgotności właściwej + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 slajdy [PDF, 2,1 MiB]
Ćwiczenia 04 (2010-11-05 09:15) twierdzenie Parsevala, transformata Fouriera a odchylenie standardowe i funkcja korelacyjna - 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 slajdy [PDF, 2,0 MiB]
Ćwiczenia 05 (2010-11-09 13:15) poezja Richardsona, zewnętrzna i wewnętrzna skala turbulencji, hipotezy Kołmogorowa i Taylora, analiza wymiarowa wielkości związanych z dyssypacją energii w przepływie turbulentnym, prawo -5/3, wyznaczanie widma TKE - 1 + 0 - 1 + 0 - 0 + 0 slajdy [PDF, 0,5 MiB]
Ćwiczenia 06 (2010-11-15 10:15) platforma pomiarowa ACTOS: sondaże, strumienie ciepła utajonego i odczuwalnego + - - - + - + - + - + - slajdy [PDF, 3,3 MiB]
Ćwiczenia 07 (2010-11-19 11:15) stabilność statyczna, dynamiczna, lokalna i warstwy; stabilność a TKE; liczba Richardsona i jej różne (przybliżone) postaci + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 slajdy [PDF, 1,3 MiB]
Ćwiczenia 08 (2010-12-03 09:15) ewolucja kowariancji prędkości, domknięcie pierwszego rzędu, spirala Ekmana - - - - + - - - + - - - slajdy [PDF, 0,6 MiB]
Kolokwium (2010-12-10 09:15)   zadania z rozwiązaniami [PDF, 90 KiB]
Ćwiczenia 09 (2011-01-07 09:15) warstwa przyziemna, odległość/droga mieszania, logarytmiczny profil wiatru, prędkość tarciowa/dynamiczna, parametr szorstkości, stała von Karmana, długość Obuchowa, parametr stabilności + - - - + - - - + - - - slajdy [PDF, 0,3 MiB]
Ćwiczenia 10 (2011-01-14 09:15) model CLUBB, eksperyment Wangara + - - - + - + - + - + - slajdy [PDF, 1,7 MiB]
Ćwiczenia 11 (2011-01-17 10:15) symulacja konwekcyjnej warstwy wymieszanej (ustawienia ,,Wangara day 33'') przy pomocy modelu CLUBB + 0 - 0 + 0 + 0 + 0 + 0 slajdy [PDF, 0,5 MiB]
Ćwiczenia 12 (2011-01-21 09:15) reprezentacja chmur i opadu w modelach numerycznych WGA, parametryzacja aktywacji Twomeya, eksperyment RICO, współczynniki oporu, formuła Charnocka, pośredni efekt aerozolowy; symulacja powstawania płytkich chmur konwekcyjnych strefy pasatowej (ustawienia ,,RICO'') przy pomocy modelu CLUBB; + - - - + - - - + - - - slajdy [PDF, 20 MiB]
Egzamin (2011-01-26 10:15)   zadania [PDF, 70 KiB] pytania [PDF, 20 KiB]
autor: Sylwester Arabas