Instytut Geofizyki

Wydział Fizyki UW

Uniwersytet Warszawski

Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Instytucie Geofizyki

Data rozpoczęcia: 05-04-2017

05-04-2017


Ilość miejsc:2

Słowa kluczowe: fotonika, plazmonika

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 maja 2017 r.

OKRES ZATRUDNIENIA: 1.10.2017 – 29.02.2020

OPIS:
Zakład Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do składania podań o przyjęcie na dwa stanowiska adiunkta naukowo-dydaktycznego. Zatrudnienie będzie w pełnym wymiarze etatu na okres 1.10.2017 – 29.02.2020.

Zwycięzcy konkursu dołączą do zespołu, który zajmuje się symulacjami i doświadczeniami w dziedzinie fotoniki i kształtowania dyspersji powierzchniowych fal plazmonowo-polarytonowych w metalo-dielektrycznych nanostrukturach z zastosowaniami w fotowoltaice, czujnikach plazmonicznych oraz liniowych i nieliniowych materiałach funkcjonalnych.

Poszukujemy kandydatów z przygotowaniem w dziedzinie elektrodynamiki obliczeniowej i doświadczalnych technik wytwarzania i badania nanostruktur metaliczno-dielektrycznych. Wymagana jest biegła znajomość przynajmniej jednej z najważniejszych metod symulacyjnych (elementów skończonych albo różnic skończonych w dziedzinie czasu lub częstotliwości) oraz przynajmniej jeden z języków wysokiego poziomu programowania (np. C/C++, Python, Matlab). Osoby przyjęte do pracy powinny rozumieć podstawowe zjawiska optyczne zachodzące w nanoskali.

Wymagane jest również doświadczenie w technikach wytwarzania nanostruktur (np. nakładaniu cienkich warstw, trawieniu zogniskowaną wiązką jonów) oraz umiejętność posługiwania się zarówno fizycznymi (np. rentgenowską spektroskopią energo-dyspersyjną, rentgenowską spektroskopią dyfrakcyjną, skanującą mikroskopią pola bliskiego, mikroskopią elektronową) jak i optycznymi (np. elipsometrią, interferometrią widmową, polarymetrią, metodą pompowania i próbkowania) metodami badań.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w badaniach w następujących dziedzinach: fotowoltaice, czujnikach plazmonicznych oraz liniowych i nieliniowych materiałach funkcjonalnych.

Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Tego samego kandydaci mogą się spodziewać po pozostałych członkach Zakładu Optyki Informacyjnej.

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć na adres sekretariat@igf.fuw.edu.pl następujące dokumenty:

  1. podanie o zatrudnienie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. Poz. 2135 z późn. zm.);
  2. życiorys z wyszczególnieniem zakresu doświadczeń naukowych;
  3. dyplom doktora nauk fizycznych;
  4. zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku badawczym lub dydaktycznym przez okres 3 lat po uzyskaniu doktoratu;
  5. informację o doświadczeniu dydaktycznym;
  6. spis publikacji;
  7. informację o wykonanych recenzjach maszynopisów dla pism naukowych;
  8. opis swoich dwóch najważniejszych osiągnięć (po doktoracie);
  9. dwa listy polecające wystawione przez niezależnych badaczy (na stanowisku profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego).

Prosimy również o dostarczenie podania z wyjaśnieniem motywacji i informacją na temat współpracy międzynarodowej. Mile widziana będzie również informacja o wysłanych lub planowanych wnioskach o projekty badawcze.

Dodatkowe pytania dotyczące konkursu proszę zgłaszać do prof. Tomasza Szoplika tszoplik@mimuw.edu.pl

Komisyjna kwalifikacja kandydatów zostanie przeprowadzona do 22 maja 2017. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisję powołaną przez Dziekana Wydziału Fizyki kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

[ Wróć ]